Organisaatiorakenne

Hanselin organisaation muodostavat 75 asiantuntijan henkilökunta ja viiden jäsenen hallitus, jonka valitsee yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. Hallituksessa on viisi jäsentä, joista yksi on henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä.

Vastuullisuutta johdetaan ja sen toteutumista seurataan osana yhtiön strategista johtamista. Hallitus käsittelee vastuullisuusraportoinnin olennaisin osin ja kommentoi valittuja teemoja ja julkaisuja. Hallitus ei ole nimennyt keskuudestaan erityisesti yhteiskuntavastuuseen perehtyviä jäseniä, eikä hallituksen palkkioita ole sidottu yhteiskuntavastuutyön tuloksiin.

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä on toimitusjohtaja mukaan lukien viisi henkilöä: kaksi miestä ja kolme naista.

Hanselin organisaatio

Kategoriahallinta ja hankintojen tuki -osasto vastaa yhtiön puitejärjestelyistä, jotka on jaettu kolmeen sektoriin: Tietohallinnon hankinnat, Hallinnon palveluhankinnat sekä Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat. Osastolla työskentelee eri toimialojen asiantuntijoita ja puitejärjestelyihin erikoistuneita konsultteja sekä Hankintojen tuki -yksikkö, joka palvelee ja auttaa asiakkaita puitejärjestelyjen sisäisissä kevennetyissä kilpailutuksissa. Lisäksi osastolla toimii sähköiseen kilpailuttamiseen erikoistunut ryhmä.

Asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinta -osasto vastaa yhtiön myynnin edistämisestä, markkinoinnista ja asiakaspalvelusta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Yksikön vetämänä tehtiin syksyllä 2016 laaja sidosryhmäanalyysi.

Lakiasiat ja kilpailutus -osasto tarjoaa yhteishankintojen kilpailutuksiin ja sopimushallintaan liittyvien tehtävien lisäksi valtionhallinnon asiakkaiden tarjouskilpailujen toteuttamiseen liittyviä hankintojen asiantuntijapalveluja sekä juridisia asiantuntijapalveluja.

Talous, HR ja viestintä -osasto koostuu nimensä mukaisesti taloushallinnosta, viestinnästä ja henkilöstöhallinnosta. Osasto vastaa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta sekä vastuullisuusraportoinnista. Viestintä vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja brändinhallinnasta sekä näihin liittyvistä kehitysprojekteista. Henkilöstöhallinto huolehtii resursoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Digitaaliset palvelut, joka toimi 31.8.2016 asti nimellä Tietohallinto, vastaa järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Yksiköllä on erittäin aktiivinen rooli valtionhallinnon digitalisointiin liittyvissä kehittämishankkeissa.

Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea hallitusta ja toimitusjohtajaa lain ja hallituksen työjärjestyksen mukaisissa valvontatehtävissä sekä huolehtia muista toimitusjohtajan ja hallituksen antamista tehtävistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueilla. Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle.

Sisäisen tarkastuksen toiminto on ulkoistettu tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle (PwC). Vuoden 2016 tarkastuskohteiksi hallitus päätti hankintojen asiantuntijapalvelut ja Hanselin HR-prosessit.

Sisäisessä tarkastuksessa ei havaittu välitöntä puuttumista edellyttäviä riskejä tai muita merkittäväksi luokiteltuja havaintoja. Havainnot liittyivät työajanseurantaan, järjestelmien tarkoituksenmukaiseen käyttöön, parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja toimintatapoihin etenkin seurannan osalta.

Top