Riippumaton varmennusraportti

Hansel Oy:n johdolle

Olemme Hansel Oy:n (jäljempänä ”Hansel”) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan varmennustoimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Hanselin verkossa julkaistun Vuosikertomuksen 2016 yhteydessä ”Vastuullisuus”-osion kaikissa alaosioissa, ”GRI”-osion kaikissa alaosioissa ja ”Vuosi 2016” -osion ”Organisaatio”-alaosion ”Henkilöstötilastot”-alaosiossa esitetyt vastuullisuustiedot 1.1.–31.12.2016 raportointikaudelta (jäljempänä ”vastuullisuustiedot”).

Varmennuksemme kriteeristönä on ollut Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 -ohjeisto (jäljempänä ”GRI G4 -ohjeisto”).

Toimeksiannon luontaiset rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon vastuullisuustietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Esitettyjä vastuullisuustietoja tulee arvioida yhdessä Hanselin antamien vastuullisuustietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa.

Hanselin johto vastaa vastuullisuustietojen mittaamisesta, laatimisesta ja esittämisestä GRI G4 -ohjeiston mukaisesti.

Meidän tehtävänämme on esittää riippumaton johtopäätös vastuullisuustietoista. Olemme suorittaneet toimeksiannon ISAE 3000:n (uudistettu) mukaisesti. Siinä määrin kuin on lain mukaan mahdollista, emme vastaa tekemästämme työstä, tästä varmennusraportista tai esittämistämme johtopäätöksistä muille osapuolille kuin Hanselille.

Olemme riippumattomia yhteisöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Sovellamme kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin ollen ylläpidämme kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskien.

Yhteenveto tehdystä työstä

Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan pääasiassa tekemällä tiedusteluja henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt vastuullisuustiedot, soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa suoritettavat toimenpiteet poikkeavat luonteeltaan ja ajoitukseltaan kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannosta suoritettavista toimenpiteistä ja ovat niitä suppeampia, minkä vuoksi siinä annetaan huomattavasti alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

  • Olemme haastatelleet Hanselin henkilöstön jäseniä;
  • Olemme arvioineet GRI G4 -ohjeiston raportointia koskevien periaatteiden soveltamista vastuullisuustietojen esittämisessä;
  • Olemme arvioineet vastuullisuustietojen valittujen olennaisten näkökohtien kattavuutta sekä raportointirajojen määrittelyä suhteessa Hanselin liiketoimintaan ja toimialaan;
  • Olemme arvioineet vastuullisuustietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettyjä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön menettelytapoja;
  • Olemme käyneet läpi esitetyt vastuullisuustiedot, ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä ja;
  • Olemme testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista ja järjestelmistä otospohjaisesti.

Johtopäätökset

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan GRI G4 -ohjeiston mukaisesti laadittu.

Helsinki, 31. maaliskuuta 2017

KPMG Oy Ab

Harri Leppiniemi
CIA

Nathalie Clément
Senior Manager

Top