Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2016 yhteensä 75 (76 henkilöä 31.12.2015, 80 henkilöä 31.12.2014). Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuonna 2016 oli 73 henkilöä (73 henkilöä vuonna 2015, 75 henkilöä vuonna 2014). Naisten osuus henkilöstöstä oli 52 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 60 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 44 vuotta. Tilikauden lopussa kaikki työsuhteet olivat vakituisia (97 prosenttia vuonna 2015, 96 prosenttia vuonna 2014).

61 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja 19 prosentilla alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 13 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa 7 prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Vuoden 2016 aikana yhtiöön palkattiin kymmenen uutta työntekijää, joista yksi määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti 11 työntekijää. Lähtijöistä yhdeksän irtisanoutui ja kahden määräaikainen työsopimus päättyi.

Hanselin henkilöstön osaamisen kehittämisen strategista hanketta Hansel Akatemiaa jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Osaamiskartoituksen tulosten pohjalta rakennetun koulutusohjelman tarkoituksena on kasvattaa ja monipuolistaa yhtiön osaamispääomaa. Yhtiön työntekijät osallistuivat keskimäärin viiteen koulutuspäivään vuoden 2016 aikana.

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan säännöllisesti. Vuoden 2016 työhyvinvointitutkimuksessa todettiin työhyvinvoinnin olevan hyvällä tasolla, arvosana 3,7 asteikolla 1–5. Esimiehille järjestetään koulutusta ja keskustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous

Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita valtioneuvoston linjausten mukaisesti.

Vastuullisuusraportointi on vakiinnutettu osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Top