Hyvä työnantaja syntyy yhteistoimin

Hansel on arvostettu ja vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa henkilökunnalleen kannustavan työyhteisön, mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Kehittämisprojektien ja työtehtävien lisäännyttyä Hanselissa on kiinnitetty erityistä huomiota työkuorman jakautumiseen. Esimiehet ja johtajat vastaavat siitä, että työtehtävät jakautuvat tasapuolisesti ja että kaikkia kohdellaan työyhteisössämme samanarvoisesti. Työyhteisössä ei saa esiintyä epäasiallista toimintaa, ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi.

Pidämme myös huolta, että työyhteisömme yhteisiä pelisääntöjä kunnioitetaan ja ettei työtehtäviin liittyviä eturistiriitoja pääse syntymään.

Työehtosopimus ja yhteistoiminta henkilöstöryhmien kanssa

Hanselin työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n toimesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Yhtiön koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kuuluu työehtosopimuksen piiriin. Henkilöstöä edustaa työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuudesta valittu luottamusmies ja hänen varamiehensä.

Henkilöstön etuja ajaa myös henkilöstöyhdistys (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), joka on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestö. Noin puolet Hanselin henkilöstöstä kuuluu ammattiliittoihin. Työehtosopimus ja henkilöstöä koskevat ohjeet ovat nähtävillä yhtiön intranet-sivustolla.

Viestintä ja johtaminen työhyvinvoinnin edistäjinä

Hanselissa mitataan työyhteisön tilaa noin puolentoista vuoden välein toteutettavalla laajalla työhyvinvointikyselyllä. Uusin mittaus tehtiin syksyllä 2016. Kyselyn tulokset on purettu johtoryhmässä ja osastopalavereissa, ja niiden perusteella on tehty kehittämissuunnitelma.

Työhyvinvointikyselyn tavoitteena on selvittää, mitkä ovat organisaation ja työyhteisön vahvuudet sekä tunnistaa muutokset eri osa-alueilla ja selkeimmät työhyvinvoinnin kehittämiskohteet. Kysely on osa Työeläkeyhtiö Elon tarjoamaa asiantuntijatukea. Kyselyn vastausprosentti oli 70.

Yrityksen työhyvinvoinnin kokonaistilanne näyttää melko hyvältä: Asteikolla 1–5 hanselilaiset arvioivat työhyvinvointinsa tasolle 3,7. Edellisessä mittauksessa vuonna 2014 keskiarvo oli 3,8.

Pääkategorioista parhaimmat arvot saivat fyysinen hyvinvointi, työilmapiiri ja sosiaalinen tuki, työnantajan tarjoamat mahdollisuudet sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi valittiin kyselyn perusteella viestintä sekä johtaminen ja esimiestyö.

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on tehty viimeksi syksyllä 2015. Selvitys tehdään työterveyshuollon ammattihenkilöiden toimesta.

Työpaikkaselvityksessä arvioitiin työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, haittoja ja kuormitustekijöitä. Arviointi keskittyi erityisesti siihen, mikä merkitys näillä tekijöillä on terveydelle ja työkyvylle. Työpaikkaselvityksen tulokset olivat pääosin myönteisiä. Vuoden aikana henkilökuntaa opastettiin myös työterveyspalvelujen käytössä ja toimistoergonomiassa.

Aktiivinen Hansel-klubi

Hansel-klubi järjestää virkistystoimintaa hanselilaisille sekä nostattaa yhteishenkeä työyhteisössä. Klubi järjestää kulttuuri- ja liikunta-aktiviteetteja sekä mm. henkilökunnan kesäpäivän ja pikkujoulut. Liikunta-aktiviteetit vaihtelevat salibandyn harrastesarjoista jääkiekko-otteluihin ja maratonista lajikokeiluihin. Syksyllä 2016 hanselilaiset kokeilivat mm. ilma-akrobatiaa. Lisäksi klubi käynnisti hanselilaisille oman VeriRyhmän keväällä 2016 ja koordinoi ryhmäverenluovutuksia.

Työnantaja maksaa osan tapahtumien kustannuksista. Kokonaisuudessaan virkistäytymiseen käytetyt varat olivat työntekijää kohden 397 € vuonna 2016 (314 €/hlö vuonna 2015).

Top