Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Liikevaihto 9 597 770,42 9 072 394,08
Liiketoiminnan muut tuotot 35 100,00 96 283,63
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 5 296 380,09 5 036 648,80
Henkilösivukulut
Eläkekulut 963 027,72 916 310,85
Muut henkilösivukulut 282 866,37 248 337,11
Henkilöstökulut yhteensä 6 542 274,18 6 201 296,76
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 38 756,18 39 610,73
Liiketoiminnan muut kulut 2 601 255,20 2 540 254,07
Liikevoitto (-tappio) 450 584,86 387 516,15
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 75 416,70 85 247,38
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille –16 478,74 –22 645,14
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 58 937,96 62 602,24
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 509 522,82 450 118,39
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 509 522,82 450 118,39
Tuloverot
Tilikauden verot –103 084,72 –83 135,29
Tilikauden voitto (tappio) 406 438,10 366 983,10
Top