Sidosryhmäanalyysi

Hansel haluaa edistää toiminnallaan ja sidosryhmäyhteistyöllään hankintatoimen laatua ja vastuullisuutta Suomessa. Lainsäädännön monimutkaistuminen on lisännyt tarvetta keskittää osaamista Hanselin kaltaiselle yksikölle, joka jakaa osaamistaan mm. kouluttamisen ja ohjeistusten kautta.

Hanselin rooli toimittajien liiketoiminnan kannalta on olennainen, ja Hansel kantaakin vastuunsa markkinoiden toimivuuden edistäjänä ja vastuullisen toiminnan puolestapuhujana.

Sidosryhmäanalyysi tärkeistä sidosryhmistä, joiden kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä

Sidosryhmä Odotukset ja tarpeet Hanselia kohtaan Vaikutus Hanselin liiketoimintaan Yhteistyötavat ja toimintastrategia Vastuutaho
Asiakassuhteet
Hankintayksiköt Sopimusehdoiltaan ja hinnoiltaan kokonaistaloudellisia ja laadukkaita hankintoja. Tukea sekä puitejärjestelyjen että omien hankintojen kilpailuttamiseen. Ostamisen ja hankinnan riskit minimoitu. Hankinnan helpottaminen omalle organisaatiolle, hankintatoimen kehittämisen tuentarve lisääntynyt. Erittäin suuri Toiminta perustuu vuosittain laadittavaan asiakkuussuunnitelmaan, johon kirjataan painopistealueet sekä merkittävimmät toimenpiteet asiakassuhteen kehittämiseksi. Asiakkuustiimi
Valtion palveluntarjoajat
Valtion palveluntarjoajien yhteistyöforum Synergiaetuja muussa toiminnassa Molemminpuolinen sparraus eri osa-alueilla Johdon forum, viestintä- ja markkinointiyhteistyö: esim. ValtioExpo Toimitusjohtaja, viestintäpäällikkö
Senaatti-kiinteistöt Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Yhteistyö on syventynyt ja systematisoitunut, win-win Yhteiset Toimitilapäivät joka toinen vuosi, vuokrahankintapäällikkö ja kehittämispalvelut Asiakkuustiimi, kategoriahallinta, kehittämispalvelut
Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Suuri vaikutus, tärkeä ylläpitää kiinnostusta, keskeinen kumppani ICT-toimialueella Asiantuntijapalvelut ja yhteistyö valtion hankintastrategian mukaisesti: kilpailutusosaaminen Hanselilta, ICT-palveluiden konseptointi Valtorilta Asiakkuustiimi, kategoriahallinta, ICT-tiimi
HAUS Kehittämiskeskus Oy Yhteistyötä Hanselin asiakkaille tarjottavasta koulutuksesta. Hanselilaiset hankintatoimen kouluttajina. Hanselilaisten osaamisen kehittäminen Koulutussuunnittelu ja kouluttaminen esimerkiksi Hankinnan perusteet -kurssilla Esimiehet
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet Tukea liiketoimintaan tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Lisääntynyt Yhteistyöhankkeet Asiakkuustiimi, kategoriahallinta
Valtiokonttori Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Vaikutus lisääntynyt. Merkittävä vaikuttaja talous- ja henkilöstöhallinnon kehityksessä valtiolla. Yhteistyöhankkeet Asiakkuustiimi
Toimittajasuhteet
Puitesopimustoimittajat Tuloksekasta kaupankäyntiä valtionhallinnon organisaatioiden kanssa. Ammattitaitoisia kilpailutuksia sekä syrjimätöntä ja tasapuolista kohtelua. Lisämyyntimahdollisuuksia. Erittäin merkittävä vaikutus laadukkaiden ja vastuullisten tuotteiden tarjoajana. Toimintasuunnitelman laatiminen, toimittajayhteistyön koordinointi Kategoriahallinta
Muut toimittajat Halu lisämyynnille. Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä tämän todentaminen. Pieni vaikutus Viestintä valintaperusteista, kilpailutusten markkinointi Kategoriahallinta, asiakkuustiimi
Työntekijäsuhteet ja hallitus
Työntekijät Hyvä työnantaja, tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä Erittäin suuri Jatkuvat työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet Toimitusjohtaja
Hansel Oy:n hallitus Hyvin johdettu ja menestyvä yhtiö Suuri Osakeyhtiölain mukainen hallitusyhteistyö Toimitusjohtaja, henkilöstön edustaja
Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry (Hyry) Toimiva yhteistyö työntekijöiden ja työnantajan välillä Erittäin suuri Säännölliset tapaamiset Toimitusjohtaja
Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Aktiivinen TES:n työntekijäpuolen tulkitsija ja kehittäjä Vaikutus ja kiinnostus vähäinen Luottamusmiehen osallistuminen koulutuksiin ja luottamusmiehen aktiivinen yhteydenpito Luottamusmies, henkilöstöpäällikkö
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry Aktiivinen TES:n työnantajapuolen tulkitsija ja kehittäjä Vaikutus ja kiinnostus vähäinen Seurataan tilannetta ja pidetään yhteyttä tarpeen mukaan Toimitusjohtaja
Omistajaohjaus ja lainsäädäntö
Omistaja Hyvin johdettu, vastuullinen ja innovatiivinen yhtiö, joka tuottaa säästöjä valtion hankintatoimeen Suuri Yhteistyöhankkeet, esim. Handi, aktiivinen näkemysten esittäminen hankintatoimen kehittämis- ja säästömahdollisuuksista Toimitusjohtaja
Kuntaosasto (VM) Maakuntauudistus Erittäin suuri vaikutus Aktiivinen yhteistoiminta Kategoriajohtaja
VM:n henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto (valtion hankintatoimen ohjaus) Vetovastuu ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin, hankintatoimen osaajan näkemykset Erittäin suuri vaikutus Yhteistyöhankkeet: esim. Handi Toimitusjohtaja
Lainsäätäjä Hankintanäkökulman esittäminen lainsäädännön kehittämiseksi. Erittäin suuri Osallistuminen työryhmiin, keskustelu- ja tiedotustilaisuudet Lakiasiainjohtaja
Elinkeinoelämä, järjestöt ja vastuullisuus
Toimialajärjestöt Vuoropuhelu sopimusehtojen kehittämiseksi Kohtalainen Yhteistyön ylläpito ja edustus kilpailutuksissa Kategoriahallinta
Kansalaisjärjestöt Kokemuksia ja käytännön esimerkkejä omaan toimialaan liittyen Kasvava merkitys Yhteistyöhankkeet Vastuullisuusryhmä
Elinkeinoelämän keskusliitto EK Sopimusehtoihin vaikuttaminen, jäsenkunnan tietoisuuden lisääminen julkisista hankinnoista Kohtalainen Yhteistyön ylläpito, tapaamiset tarvittaessa Toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät Haluavat edistää erityisesti pk-sektorin asemaa Hanselin kilpailutuksissa Kohtalainen Yhteistyön tiivistäminen Toimitusjohtaja
Julkisten hankintojen yhdistys Kontakteja ja kokemusten vaihtoa alan asiantuntijaverkoston kanssa Rooli kehittymässä Pyritään aktiiviseen rooliin ja tiiviiseen yhteistyöhön esimerkiksi tilaisuuksissa Lakiasiainjohtaja
Ympäristöministeriö Kestävien hankintojen edelläkävijä Vaikutus suuri, kiinnostus vaihteleva (lainsäädäntö, EU) Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
Suomen Ympäristökeskus SYKE Yhteistyökumppani ja asiantuntija hankinnoissa, asiakas Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
Motiva Tiedonvaihtoa kestävien hankintojen edistämiseksi Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
Kunta-alan toimijat
KL-Kuntahankinnat Oy Osallistujana yhteisissä projekteissa. Mahdollinen yhteistyö maakuntauudistuksessa. Kohtalainen Yhteisprojektit Toimitusjohtaja
Kuntaliitto Yhteisiä edunvalvontaintressejä. Mahdollinen yhteistyö maakuntauudistuksessa. Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Toimitusjohtaja
Muut sidosryhmät
Muiden EU-maiden hankintayksiköt Yhteistyön tiivistäminen ja parhaat käytännöt, kehitysideoita Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Toimitusjohtaja
Tiedotusvälineet Julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon saaminen Kohtalainen Aktiivinen palvelu: juttujen ja aineistojen tarjoaminen Viestintäpäällikkö

Top