Olennaisuusarvio

Vastuullisuustyön ja siitä viestimisen perustana toimii olennaisuusmatriisi, jossa on huomioitu G4-raportointiperiaatteet.

Olennaisuusmatriisin ytimessä ydinliiketoiminta

Vastuullisuusraportissa esitetyt vastuullisuuden teemat on arvotettu matriisissa sidosryhmien ja yhtiön toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta. Tämän perusteella Hansel keskittyy raportoinnissaan tärkeimmiksi todettuihin vastuullisuusaiheisiin. Vaikka säästöjen tuottaminen valtiolle ei noussut sidosryhmien keskuudessa erityisesti esille, se koettiin ydinliiketoiminnan kannalta tärkeimmäksi osa-alueeksi. Olennaisuusmäärittely määrittelee vastuullisuusraportissa käsiteltävät asiat.

Useat asiakokonaisuudet vaikuttavat olennaisuusarvion sisältöön. Määrittelytyössä on huomioitu YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), toimintaympäristön trendit sekä yhtiön strategia, arvot ja niistä seuraavat toimenpiteet. Myös valtion julkaisemat Hanselia koskevat ohjeet ja periaatepäätökset ovat vaikuttaneet olennaisuusarvion sisältöön. Asiakas- ja toimittajatyytyväisyystutkimusten tulokset, vastuullisuusryhmän laatimat selvitykset, asiakas- ja toimittajapalautteet sekä henkilökunnan työtyytyväisyystutkimusten tulokset on myös huomioitu.

Olennaisuusmatriisissa esitetyt kokonaisuudet on yhdistetty tuttuihin vastuullisuuden osa-alueisiin värikoodien kautta. Olennaisuusmatriisin osa-alueita klikkaamalla pääset tutustumaan, kuinka vastuullisuuden teemat näkyvät käytännön arjessa.

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusmatriisia päivitettiin merkittävästi syksyllä 2016 tehdyn sidosryhmäkysely pohjalta. Uudessa matriisissa korostetaan Hanselin vastuullista roolia hankintaprosessin vastuullisuuden edistäjänä. Lisäksi Handin kaltaiset digitalisaation kansalliset kärkihankkeet vaikuttivat olennaisuuden määrittelyyn. Olennaisuusmatriisi käsiteltiin vastuullisuusryhmässä ja hyväksyttiin johtoryhmän toimesta.

Olennaiset vastuullisuuteen liittyvät tunnusluvut

Olennaisuusmatriisin kokonaisuudet ja niihin liittyvät strategiset tavoitteet Mittari (Tunnusluku) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Vastuullinen työnantaja
Tavoitteena on olla kannustava ja innostava työyhteisö sekä arvostettu, vastuullinen työnantaja Henkilöstötyytyväisyys (1–5) 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus, % 14 12,5 13,1 14,6 14,1 13,0
Tavoitteena on kasvattaa ja monipuolistaa yhtiön osaamispääomaa Hansel-Akatemia Käynnissä Käynnissä Käynnissä
Koulutuspäivät koskien koko henkilökuntaa 5 5 5 4 5 5
Monimutkaistuva maailma
Sujuva ja vaivaton palvelu asiakkaille ja toimittajille Toimittaja- ja asiakas­tyytyväisyyskysely (1–5) As. 3,84 As. 3,83 As. 3,87 As. 3,84 As. 3,66 As. 3,65
Toim. 3,81 Toim. 3,88 Toim. 3,75 Toim. 3,67
Hankintojen asiantuntijapalveluiden merkittävä lisäys Määrä, t€ 1 328 1 131 671 368 173
Teknologian hyödyntäminen
Sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöönotto kaikissa puitekilpailutuksissa vuoteen 2017 mennessä ja käyttöaste Käyttöönotto ja käyttöaste Käyttöönotto suoritettu Hanselissa
Vastuulliset hankinnat ja markkinoiden toimivuus
Tavoitteena on olla vastuullisten hankintojen edelläkävijä Keskimääräinen palvelumaksu-% 1,06 1,09 1,19 1,19 1,21 1,20
Yhteishankinnat, joissa on huomioitu ympäristönäkökohdat, % 69 79 78 75 72 71
Nolla korruptiotapausta Ei korruptio-tapauksia Ei korruptio-tapauksia Ei korruptio-tapauksia Ei korruptio-tapauksia Ei korruptio-tapauksia Ei korruptio-tapauksia
Arvio säästöistä, M€ 267 241 247 240 238 234
Hankintatoimen kehittäminen HANKO-hanke valmis 31.1.2016 mennessä Hanke valmistunut Hanke käynnissä Hanke käynnissä Taustatyö tehty

Taustalla vastuullisuuskysely ja sidosryhmähaastattelut

Olennaisuusmatriisin taustalla on syksyllä 2016 tehty laaja vastuullisuuskysely, johon saatiin 656 vastausta. Kysely tehtiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta, ja sen vastaajista valtaosa oli tärkeimmistä sidosryhmistä eli asiakkailta, toimittajilta ja työntekijöiltä.

Kyselyssä arvioitiin eri väittämien tärkeyttä asteikolla 1-5 (5 = erittäin tärkeä). Vastaajille tarjottiin myös vaihtoehto ”en osaa sanoa”. Väittämiä ei vertailtu keskenään, ja vaihteluvälit tärkeyden välillä olivat pieniä. Keskiarvot 27 väittämän kesken vaihtelivat välillä 4,19-4,82. Kolme tärkeintä osa-aluetta liittyi sosiaaliseen vastuuseen ja avoimuuteen:

  1. Hanselin toimitusketjun yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksia. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että toimitusketjun yritykset eivät käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa ja työntekijöillä on kohtuulliset työolot.
  2. Hanselin toimitusketjun yritykset maksavat työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa, ja tarjottavat palvelut on hinnoiteltu niin, että se on mahdollista.
  3. Hansel toimii avoimesti ja läpinäkyvästi.

Ymmärrystä sidosryhmien tarpeista syvennettiin kyselyn lisäksi kuudella haastattelulla. Sidosryhmät toivoivat Hanselilta erityisesti läpinäkyviä toimintatapoja ja enemmän viestintää. He myös peräänkuuluttivat toimittajien vastuullisuuden jatkuvaa seurantaa. Etenkin pitkissä toimitusketjuissa vastuullisuuden toteutumisen seuranta on vaikeaa. Hansel pyrkii silti kehittämään etenkin sosiaalisen vastuun toimittajavaatimuksia ja seurantajärjestelmiä.

 

Top