Säästöjä yhteiskunnalle

Hanselin tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä ja vastuullinen: tuottaa säästöjä ja tuloksellisuutta valtion hankintatoimeen.

Pelkästään yhteishankintojen kautta on laskettu säästetyn 267 miljoonaa euroa vuonna 2016. Laskennassa käytetty malli perustuu Helsingin kauppakorkeakoulun toteuttamaan tutkimukseen (Karjalainen et al. 2008)1 mukaan keskitetty toimintamalli hankintatoimessa tuottaa valtiolle merkittäviä, 20–25 prosentin, säästöjä verrattuna hajautettuun hankintatoimeen. Laskentamalli sisältää myös Hanselin puitejärjestelyihin liittyvää potentiaalilaskentaa, mutta ei huomioi esimerkiksi työajankäyttöä, resurssien jakamiseen liittyviä kustannuksia tai hajautetun mallin mahdollisesti tuottamia osaamisvajeita.

Koska Hansel ei tavoittele liiketoiminnallaan voittoa, yhtiön toiminnan tehokkuutta voidaan mitata myös sopimustoimittajilta perittävien palvelumaksujen pienenemän kautta. Tällä hetkellä palvelumaksu voi enimmillään olla 1,5 prosenttia. Keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2016 oli 1,06 prosenttia.


1Tutkimus toteutettiin Hanselin vuoden 2006 yhteishankintaluvuilla. Tutkimuksessa todettiin, että vuoden 2006 jo toteutuneet säästöt olivat noin 95 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki potentiaaliset yhteishankinnat suoritettaisiin täysin keskitetysti, voisi tutkimuksen mukaan säästöprosentti nousta 25,7 prosenttiin. Tätä lukua pidettiin ns. teoreettisena maksimina keskitetyn toimintamallin säästöistä, sillä 100 prosentin käyttöasteen saavuttamista ei pidetty todennäköisenä. Realistisena tavoitteena tutkimuksessa pidettiin 80 prosentin käyttöasteen saavuttamista.

Top