GRI-indeksi

Hansel raportoi kansainvälisesti hyväksytyn ja vuonna 2013 päivitetyn Global Reporting Initiative GRI 4 -ohjeiston Core-tason edellyttämällä tavalla. GRI-ohjeiston mukaisesti alla on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä suorat linkit kyseiseen tietoon. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Yleinen perussisältö Lisätiedot
Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus
Organisaation taustakuvaus
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Hansel Oy
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto
G4-8 Markkina-alueet
G4-9 Raportoivan organisaation koko
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
G4-12 Organisaation toimitusketju
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Ei muutoksia
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
G4-17 Konsernin laskentaraja Hansel ei ole konserni
G4-18 Raportin sisällönmäärittely
G4-19 Olennaiset näkökohdat
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Koskee koko Hanselia
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei muutoksia
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso
G4-29 Edellisen raportin päiväys
G4-30 Raportin julkaisutiheys
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja
G4-32 GRI-sisältövertailu
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen
Hallinto
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat
G4-36 Vastuuhenkilöt
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

 

 vaikutus organisaation ulkopuolella
 vaikutus organisaation sisäpuolella
johtamiskäytäntö
 tunnusluku

 

Näkökohta Johtamiskäytäntö ja tunnusluvut Poisjätetyt kohdat Raportoinnin rajaus Hanselin ulkopuolella G4-21
Taloudellinen vastuu
Välilliset taloudelliset vaikutukset
 
Hanselin toiminnan tavoitteena on säästöjen aikaansaaminen
Vastuullisuuden johtaminen
Säästöjen arviointi
  Hanselin liiketoimintamalli, G4-EC8
Valtionhallinto
Ostokäytännöt
 
Ostokäytäntöihin vaikuttavat trendit
Vastuullisuuden huomioiminen hankintaprosessissa
Vastuullisuuden huomioiminen puitejärjestelyissä
Toimittajien tasapuolinen kohtelu
Sähköinen kilpailutusratkaisu
  Puitejärjestelyt, joissa alueellisuus huomioitu, G4-EC9
  Pk-yritysten osuus puitejärjestelyissä
Indikaattori on raportoitu puitejärjestelyiden osalta. Indikaattorista G4-EC9 ei ole raportoitu prosenttia ostobudjetista vaan prosenttimäärä puitejärjestelyistä, joissa alueellisuus on huomioitu, sillä Hansel ei seuraa asiakkaidensa ostobudjettia. Näkökohta on raportoitu puitejärjestelyiden osalta, ja sen vaikutukset koskevat valtionhallintoa ja sopimustoimittajia.
Ympäristövastuu
Tuotteet ja palvelut
 
Vastuullisuuden huomioiminen puitejärjestelyissä
Toimintaan vaikuttavat trendit
Ympäristönäkökohdat palveluissa ja tuotteissa
  Hanselin toimintaan sopiva indikaattori on ympäristötunnuksellisten puitejärjestelyjen kautta tehtyjen hankintojen määrä
G4-EN27-indikaattori on korvattu toisella, sillä Hansel ei itse tuota puitejärjestelyjen kautta hankittavia tuotteita ja palveluita. Sopimustoimittajat
Toimittajien ympäristöarvioinnit
 
Vastuullisuusnäkökohdat hankintaprosessissa
Vastuullisuuden huomioiminen puitejärjestelyissä
  Uusien toimittajien ympäristöarvioinnit, G4-EN32
  Hanselin ympäristötunnuksen saaneet puitejärjestelyt
Sosiaalinen vastuu
Työllistäminen
 
Hanselin tasa-arvosuunnitelma
Hyvin johdettu työyhteisö, joka tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen
 Henkilöstön vaihtuvuus, G4-LA1
Koulutus
 
Strategialähtöinen henkilöstön osaamisen kehittäminen
  Koulutustunnit, G4-LA9
  Osaamisen kehittämisen ohjelmat, G4-LA10
G4-LA10 b ei raportoitu, sillä indikaattorin tarkoittaman poistuvuuden määrä on hyvin pientä Hanselissa ja näin ollen tällä ei ole olennaista vaikutusta.
Lahjonnan ja korruption vastaisuus
   
Yhtiön hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet
  Eettisten ohjeiden koulutus, G4-SO4
  Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet, G4-SO5
Ei raportoituja korruptiotapauksia vuonna 2016. Sopimustoimittajat Valtionhallinto
Tuote- ja palvelutiedot
 
Hanselin strategisena tavoitteena vahva rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä
Asiakas- ja toimittajatyytyväisyystutkimusten laatiminen
 Asiakas- ja toimittajatyytyväisyystutkimusten tulokset, G4-PR5
Valtionhallinto
Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
Sosiaalisen vastuun riskianalyysi
Vastuullisuuden huomioiminen hankintaprosessissa
  Uusien toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi, G4-SO9
Ei voida esittää prosenttiosuutta, sillä selvitys on ollut vapaaehtoinen. Toimitusketjun osalta selvitykset ulottuvat sopimustoimittajiin, mutta ei näiden alihankkijoihin.
Asiakkaiden yksityisyydensuoja
 
Tietoturvapolitiikka
  Tietoturvapoikkeaminen seuranta, G4-PR8
Ei raportoituja tietoturvapoikkeamia vuonna 2016.
Top