Palkitseminen

Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. Kaikki vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät ovat koeajan jälkeen mukana tulospalkkiojärjestelmässä. Tulospalkkiotavoitteet asettaa hallitus, ja hanselilaisten tulospalkkio on enintään 15 prosenttia vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenelle voidaan maksaa yhtiön ja palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän suorituksen perusteella tulospalkkio, jonka enimmäismäärä on 30 prosenttia vuosipalkasta.

Vuoden 2016 tulospalkkioiden perustana ovat yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti asiakastyytyväisyys ja henkilökohtainen suoriutuminen. Vuoden 2016 tilinpäätökseen on tehty 548 000 euron tulospalkkiovaraus ilman sosiaalikuluja. Tulospalkkiot maksetaan huhtikuussa 2017. Määräaikaiset työntekijät eivät kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin. Muilta osin määräaikaisten työntekijöiden edut ovat samat kuin vakituisilla työntekijöillä.

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos. kuluja)

2016 2015 2014 2013 2012
Tuhatta € 551 505 492 391 307

Etuja matkaseteleistä lastenhoitajaan

Vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden työsuhde-etuja ovat puhelinetu, virikesetelit, HSL:n matkaseteli, lounassetelit ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Hansel tarjoaa työntekijöilleen myös tilapäistä lastenhoitajaa sairaan lapsen hoitoa varten.

Yhtiön henkilökunta voi hyödyntää laajaa työterveyshuoltopalvelua, joka sisältää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon lisäksi myös muun muassa päivystyskäynnit lääkärikeskuksessa ja erikoislääkärikonsultaatiot. Työterveyshuollon toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää.

Työsuhdeautoon ovat oikeutettuja vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat autoa työtehtävien suorittamiseen. Edunsaajan kokonaispalkasta vähennetään auton verotusarvo. Kahdeksalla Hanselin työntekijällä oli vuoden 2016 lopussa työsuhdeauto käytössään.

Toimitusjohtajalle on vuonna 2007 otettu vakuutusyhtiöstä lisäeläke, jonka vuosittainen maksu on 9 714 euroa (sisältäen henkivakuutuksen). Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Top