Katsaus vuoden 2016 tapahtumiin

Hanselin tehtävänä on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen. Yhtiön uusi strategia 2020 hyväksyttiin toukokuussa ja visiona on toimia hankintatoimen uudistajana. Strategisia painopistealueita ovat asiakas keskiössä -toimintamallin tuominen kaikkeen toimintaan ja yhteishankintojen tarjoaman kehittäminen sekä innovatiivisten ja vastuullisten julkisten hankintojen muutosagenttina toimiminen. Hanselin asiantuntijapalveluiden tarjontaa laajennetaan koskemaan myös hankintatoimen kehittämispalveluita.

Kaiken toiminnan tulee pohjautua nykyaikaisille digitaalisille ratkaisuille. Hansel on vahvasti mukana valtiovarainministeriön johtamassa Valtion hankintojen digitalisointi -toteutusohjelmassa (Handi). Tämän hankkeen alaisuudessa Hansel on kehittänyt virastojen työntekijöille uuden valtion hankintadatapalvelun, joka koskee kaikkia budjettivaltion hankintoja puolustusministeriön hallinnonalaa lukuun ottamatta. Työntekijöille yhtiö haluaa tarjota joustavia ja tehokkaita työnteon muotoja mahdollistaen jatkuvan osaamisen kehittämisen.

Vuotta 2016 leimasi valmistautuminen uuteen hankintalakiin, joka tuli voimaan 1.1.2017. Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2016. Hankintadirektiivin voimaansaattamisen määräaika umpeutui kuitenkin jo 18.4.2016, joten kansallisen lain viivästyminen johti hetkellisesti hankintadirektiivin velvoitteiden suoraan soveltamiseen.

Hanselin asiantuntijat olivat kuultavina eduskunnan talous-, hallinto- ja ympäristövaliokunnissa. Hansel on osallistunut lainsäädäntöön liittyviin sidosryhmäkeskusteluihin, koulutustilaisuuksiin sekä hankintalain yhteiskunnallisia tavoitteita koskeviin aloitteisiin, kuten innovatiivisuuden edistämistä koskeviin hankkeisiin. Hankintalainsäädännön uudistaminen perustuu vuonna 2014 annettuihin julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin, joiden keskeisiä tavoitteita on uudistaa ja modernisoida sääntelyä, tehostaa julkisten varojen käyttöä, parantaa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia ja edistää sosiaalisten näkökulmien huomioimista.

Uuden hankintalain vaikutukset Hanselin toimintaan ovat merkittävät. Yhtiön asemaan ja tehtäviin vaikuttavista muutoksista tärkeimmät liittyvät yhteishankintatoiminnon ja hankintojen tukitoimintojen määrittelyihin, EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittäviin yhteishankintoihin sekä puitejärjestelyjä koskeviin uudistuksiin. Kilpailutuksiin vaikuttavia keskeisiä muutoksia ovat muun muassa hankintamenettelyjen menettelytapamuutokset, sähköisiin tiedonvaihtomenettelyihin liittyvät muutokset, velvoite hankintojen jakamiseen, sopimusmuutoksiin liittyvät velvoitteet sekä lukuisat hankintaprosessin kulkuun liittyvät muutokset.

Uudessa lainsäädännössä korostetaan horisontaalipolitiikkoja, kuten ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön velvoitteiden noudattamista, harmaan talouden torjuntaa sekä pk-yritysten aseman parantamista. Lainsäädännön kokonaisuudistus on huomioitu myös Hanselin osaamisen kehittämisen painopisteissä sekä muun muassa kilpailutusjärjestelmän kehitystyössä.

Maakuntien hankintatoimen tukemiseksi hallituksen reformiministeriryhmä linjasi 21.12.2016, että maakuntien oikeudesta käyttää valtion yhteishankintayksikköä säädetään erikseen. Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Hansel-lakiin tehtäviä muutoksia. Tarkoituksena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevään 2017 aikana.

Hanselin vuoden 2016 merkittävä kehityshanke oli siirtyminen sähköisen kilpailuttamisratkaisun käyttöön ja asiakkaiden tukeminen käyttöönotoissa. Myös tämä hanke sisältyy Handi-kokonaisuuteen. Hanselin kaikki puitekilpailutukset on käyttöönoton jälkeen toteutettu kilpailutusratkaisulla, mukaan lukien yksi huutokauppa. Samanaikaisesti työkalun kehittämistä on jatkettu yhteistyössä toimittajan ja asiakkaiden kanssa. Ratkaisuun on toteutettu vaatimusten mukaisia toiminnallisuuksia, kuten sähköisen huutokaupan toiminnallisuudet, uudet EU-vakiolomakkeet ja lukuisia pienempiä kehityskohteita. Käynnissä on yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) kehitys, minikisatoiminnallisuuden kehitys sekä uuden hankintalain mukaiset muutokset. Vuonna 2017 jatketaan käyttöönottojen aktivointia ja tukemista sekä kehitystyötä mm. dynaamisen hankintajärjestelmän kehityksen parissa.

Hanselilla oli vuoden 2016 lopussa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa yksi oikeudenkäynti ja markkinaoikeudessa neljä valitusta, jotka liittyivät samaan hankintapäätökseen. Vuonna 2016 yhtiö sai yhden päätöksen korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Päätöksessä valitus hylättiin. Vuonna 2016 yhtiö sai markkinaoikeudesta kolme päätöstä. Yksi valitus hylättiin ja kaksi valitusta jäi sillensä.

Hanselin edustaja on osallistunut valtion hankintatoimen neuvottelukuntaan, johon kuuluu edustajia kaikilta valtion hallinnonaloilta sekä yliopistosektorilta. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata hallitusohjelmassa valtion hankintatoimelle asetettujen säästötavoitteiden toteutumista, edesauttaa konsernitason tavoitteiden viemistä käytäntöön ja edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä. Neuvottelukunta on valtiovarainministeriön asettama.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä ovat Hanselin lisäksi muun muassa seuraavat yhteishankintayksiköt: Tanskan SKI, Ruotsin Kammarkollegiet, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.

Hankintojen asiantuntijapalvelut

Hankintojen asiantuntijapalveluiden myynti kasvoi 1,3 miljoonaan euroon (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2015). Laskutettavien hankkeiden lukumäärä oli 162 (126 kpl vuonna 2015) ja niiden yhteenlaskettu arvo noin 339 miljoonaa euroa (235 miljoonaa euroa vuonna 2015). Vuoden 2016 suurimmat asiakkuudet olivat Liikennevirasto, Tulli, Valtioneuvoston kanslia ja Valtori. Osa hankkeista on yhteiskunnallisesti merkittäviä ja sen vuoksi erityisen mielenkiintoisia yhtiön työntekijöille. Yksikön asiakaspalaute on ollut positiivista, arvosana asteikolla 1–5 oli 4,7 (ed. vuosi 4,4). Hankintatoimen kehittämiseen liittyviä palveluita kokonaissummaan sisältyy 76 tuhannen euron arvosta. Vuoden 2017 alusta alkaen hankintatoimen kehittämispalvelut on erotettu omaksi liiketoiminnaksi strategian mukaisesti.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen  

Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Top