Rahoituslaskelma

 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) 509 522,82 450 118,39
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot 38 756,18 39 610,73
Rahoitustuotot ja -kulut –58 937,96 –62 602,24
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 489 341,04 427 126,88
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 2 392 493,39 –1 316 550,05
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys –1 265 555,67 2 253 153,71
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 616 278,76 1 363 730,54
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –16 478,74 –2 340,16
Saadut korot liiketoiminnasta 75 416,70 85 247,38
Maksetut välittömät verot (–) –74 671,69 –125 065,25
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 1 600 545,03  1 321 572,51
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 600 545,03 1 321 572,51
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) –73 582,66 –1 224,88
Investointien rahavirta (B) –73 582,66 –1 224,88
Rahoituksen rahavirta:
Vakuusmaksujen palautus 819 231,71 129 466,49
Rahoituksen rahavirta (C) 819 231,71 129 466,49
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) 2 346 194,08 1 449 814,12
Rahavarat tilikauden alussa 13 411 074,78 11 961 260,66
Rahavarat tilikauden lopussa 15 757 268,86 13 411 074,78
2 346 194,08 1 449 814,12
Top