Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2016 samoina kuin vuonna 2015.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2016 2015
Palkat –5 002 121,09 –4 746 296,63
Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –294 259,00 –290 352,17
Eläkekulut –963 027,72 –916 310,85
Muut henkilösivukulut –282 866,37 –248 337,11
Henkilöstökulut yhteensä –6 542 274,18 –6 201 296,76
Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot –84 892,03 –79 952,81
Henkilökunnan lukumäärä
Tilikauden lopussa 75 74
Keskimäärin tilikauden aikana 73 73
2.2 Poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmien käyttöoikeudet –18 921,70 –17 097,90
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto –19 834,48 –22 512,83
Tilikauden poistot yhteensä –38 756,18 –39 610,73
2.3 Liiketoiminnan muut kulut
Hallinnon kulut –1 104 813,88 –1 216 262,49
Toimitilakulut –608 131,24 –591 857,94
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut –504 985,74 –447 870,13
Markkinointikulut –54 140,81 –53 540,03
Matkakulut –85 843,31 –78 047,56
Edustuskulut –85 819,50 –3 697,65
Muut liiketoiminnan kulut –157 520,72 –148 978,27
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –2 601 255,20 –2 540 254,07
2.4 Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot 1 315,57 3 810,80
Valuuttakurssivoitot 0,10 0,00
Muut tuotot arvopapereista 74 101,06 81 436,58
Rahoitustuotot yhteensä 75 416,73 85 247,38
Rahoituskulut
Korkokulut –713,64 –2 152,62
Valuuttakurssitappiot –1 590,99 –187,54
Muut kulut arvopapereista –14 174,11 –20 304,98
Rahoituskulut yhteensä –16 478,74 –22 645,14
2.5 Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot –7 911,31 –7 883,57
Muut palkkiot –32 738,06 –41 716,02
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –40 649,37 –49 599,59
3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2016 2015
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 387 410,21 387 410,21
Tilikauden lisäykset 61 783,25 0,00
Tilikauden vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 449 193,46 387 410,21
Kertyneet poistot 1.1. –376 667,41 –359 569,51
Tilikauden poistot –18 921,7 –17 097,90
Kertyneet poistot 31.12. –395 589,11 –376 667,41
Tasearvo 31.12. 53 604,35 10 742,80
Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 798 100,51 796 875,63
Tilikauden lisäykset 11 799,41 1 224,88
Tilikauden vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 809 899,92 798 100,51
Kertyneet poistot 1.1. –730 561,54 –708 048,71
Tilikauden poistot –19 834,48 –22 512,83
Kertyneet poistot 31.12. –750 396,02 –730 561,54
Tasearvo 31.12. 59 503,90 67 538,97
Yhtiöllä ei ole poistoeroa.
3.2 Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Vakuustalletukset 0,00 819 835,95
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 819 835,95
3.3 Saamiset
Matkaennakot 5 546,57 11 441,57
Muut saamiset yhteensä 5 546,57 11 441,57
3.4 Siirtosaamiset
Kulujaksotukset 125 641,46 108 131,32
Eläkevakuutusmaksusaamiset 23 540,00 47 690,00
Siirtosaamiset yhteensä 149 181,46 155 821,32
3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet 2 074 760,46 2 067 625,89
Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 074 760,46 2 067 625,89
Markkina-arvo Markkina-arvo
Rahasto-osuudet 2 307 547,43 2 202 485,44
4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2016 2015
4.1 Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00
Osakepääoma 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00
Vapaa oma pääoma
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 3 150 595,73 2 783 612,63
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 3 150 595,73 2 783 612,63
Tilikauden voitto/tappio 406 438,10 366 983,10
Vapaa oma pääoma yhteensä 3 557 033,83 3 150 595,73
Oma pääoma yhteensä 31.12. 16 057 033,83 15 650 595,73
4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 817 580,00 772 888,84
Palkkavelat sosiaalikuluineen 670 000,00 600 000,00
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 993,00 940,04
Kulujaksotukset tilikaudelle 51 255,85 43 153,26
Siirtovelat yhteensä 1 539 828,85 1 416 982,14
5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokravastuut alle vuoden 702 769,32 682 299,84
Vuokravastuut yli vuoden 732 852,40 1 426 620,74
Vakuustalletukset Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssa 0,00 819 835,95
Leasing-vastuut alle vuoden 111 823,06 140 392,81
Leasing-vastuut yli vuoden 41 354,14 93 841,37
Vakuudet ja vastuut yhteensä 1 588 798,92 3 162 990,71
Sähkön johdannaissopimukset
Markkina-arvo –13 839 819,36 –45 558 690,00
Suojatun volyymin arvo (kohde-etuus) 76 255 673,61 110 963 192,73

Valtion sähkönhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta. Johdannaisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Regulaatiovaatimusten tiukentumisen myötä Hansel siirtyi kahdenvälisiin johdannaissopimuksiin vuoden 2015 aikana aikaisemman suoran Nasdaq-tiliasiakkuuden sijaan. Samassa yhteydessä hajautettiin vastapuoliriskiä valitsemalla useampi vastapuoli. Tällä hetkellä mahdollisia vastapuolia on yhteensä kuusi alan toimijaa. Kaikki vastapuolet ovat suuria toimijoita alalla. Nasdaqin tiliasiakkuus päätettiin lopettaa 16.6.2016 hallituksen kokouksessa, sillä uusi toimintamalli osoittautui toimivaksi, eikä Nasdaq-asiakkuutta enää nähty tarpeellisena. Kahdenvälisiksi vastapuoliksi valittiin sellaisia toimijoita, jotka eivät edellyttäneet Hanselilta vakuuksia. Nasdaqissa olleen vakuuden viimeinen erä palautui Hanselille syyskuussa 2016.

Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmän toimikausi on 1.1.2015–31.12.2016 ja sen tehtävänä on vastata valtion sähköhankinnan seurannasta ja tehdä tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmä raportoi valtion sähköhankinnan tilanteesta kerran vuodessa valtion hankintatoimen neuvottelukunnalle sekä tarpeen mukaan valtiovarainministeriön johdolle. Valtion sähkönhakinnan suojausstrategiasta päättää valtiovarainministeriö. Strategian mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista ja niiden ajoituksista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojausstrategian mukaisesti aina vuoteen 2020 asti. Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmä asetetaan myös kaudelle 1.1.2017–31.12.2018 valtiovarainministeriön toimesta, nimeämiskierros on parhaillaan käynnissä.

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hansel Oy:llä oli vuoden 2016 lopussa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa yksi oikeudenkäynti ja markkinaoikeudessa neljä valitusta, jotka liittyivät samaan hankintapäätökseen.  Vuonna 2016 yhtiö sai yhden päätöksen korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Päätöksessä valitus hylättiin. Vuonna 2016 yhtiö sai markkinaoikeudesta kolme markkinaoikeuden päätöstä. Yksi valitus hylättiin ja kaksi valitusta jäi sillensä. Yhtiön arvion mukaan meneillä olevista oikeudenkäynneistä ei ole odotettavissa merkittäviä taloudellisia seuraamuksia.

Top