Lait ja Hansel

Hanselin liiketoiminta on voimakkaasti säädeltyä. Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä määrittää Hanselin tehtävät ja asiakkaat. Hansel-lakia muutettiin hankintalakiuudistuksen yhteydessä, ja päivitetty laki tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Lakimuutoksessa täsmennettiin yhtiön tehtävät hankintalain määritelmien mukaisiksi ja lisättiin yhtiön toimivan myös puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevan lain mukaisena yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön tehtävänä on toimia hankintalain, puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevan lain ja erityisalojen hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä:

  • tuottaa asiakkailleen yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukitoimintoja,
  • ylläpitää hankintasopimuksia ja
  • tuottaa asiakkailleen hankintatoimeen liittyviä asiantuntija- ja kehittämispalveluja.

Asiakkaina valtion hankintayksiköt ja pian myös maakunnat

Hanselin asiakkaat on määritelty laissa. Asiakkaita ovat valtion hankintayksiköt sekä erikseen määritellyt julkisoikeudelliset laitokset ja Euroopan unionin erillisvirastot. Loppuvuonna 2016 päätettiin alkaa valmistella lakimuutosta, joka mahdollistaa Hanselin palvelujen käytön myös perustettavien maakuntien hankintayksiköille maakuntalain voimaantulon mukaisesti.

Hankintalaki uudistui

Uutta hankintalakia käsiteltiin eduskunnassa vuonna 2016, ja se tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Lakiuudistuksen taustalla on hankintadirektiivien uudistus, ja sen tarkoituksena on yksinkertaistaa hankintamenettelyjä ja tehostaa julkisten varojen käyttöä. Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia hankinnoissa sekä huomioida vastuullisuus- ja innovatiivisuusnäkökulmat aiempaa paremmin.

Uudistuksella on monia vaikutuksia hankintayksiköiden toimintatapoihin sekä Hanselin toimintaan valtion yhteishankintayksikkönä. Keskeisimmät muutokset liittyvät uusiin kilpailuttamismenettelyihin, erityisesti sähköisten hankintaratkaisujen käyttöönottoon. Uudistunutta hankintalakia käsitellään vuosikertomuksessa useammassa osiossa, esimerkiksi harmaan talouden torjunnan kautta ja eNEST-projektin esittelyssä. Sähköisen hankintapalvelun käyttöönotosta kertoo Kela.

Lakiasiantuntijat aktiivisina hankintaosaajina

Hanselin lakiyksikkö seuraa aktiivisesti oikeuskäytäntöä ja huomioi mahdolliset oikeuskäytännön muutokset hankintatoimessa. Hansel- ja hankintalain lisäksi julkisiin hankintoihin liittyvät olennaisesti myös mm. energiatehokkuuslaki, laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja tietosuoja-asetus. Tämän lisäksi Hanselin lakiasiantuntijoilla on tärkeä rooli valtion yleisten sopimusehtojen (julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE tai julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot, JIT) muutostyössä. Molempia sopimusehtoja on päivitetty vuonna 2016 hankintalainsäädännön uudistusten vuoksi.

 

Top