Eettiset ohjeet

Yhtiön eettisten ohjeiden avulla määritellään pohja hanselilaiselle tavalle toimia. Eettinen ohjeistus on Hanselin hallituksen hyväksymä ja ohjeiden jalkauttamisesta vastaa toimitusjohtaja yhtiön johtamisjärjestelmän avulla. Eettinen ohjeistus koskee yhtiön kaikkia työntekijöitä. Uudelle työntekijälle ohjeistus käydään läpi mm. osana perehdytysohjelmaa. Samalla keskustellaan eettisyydestä omassa toimenkuvassa.

Johtajien ja esimiesten vastuulla on huolehtia siitä, että

 • kaikkia kohdellaan samanarvoisesti ja että työtehtävät on jaettu tasapuolisesti
 • työyhteisö on tuloksellinen ja tehokas
 • työyhteisössä ei esiinny syrjintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista toimintaa
 • työturvallisuus ja työsuojelu toimivat
 • mahdollisiin epäkohtiin puututaan

Työntekijän vastuulla on huolehtia siitä, että

 • työtehtävät hoidetaan viivytyksettä ja asianmukaisesti
 • työyhteisön työohjeita noudatetaan
 • työtehtäviin liittyviä eturistiriitoja ei pääse syntymään. Mahdollisista eturistiriidoista on välittömästi ilmoitettava esimiehelle
 • työyhteisön pelisääntöjä kunnioitetaan ja että työyhteisössä käyttäydytään asiallisesti kaikkia kohtaan

Sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät säännöt

 1. Sidosryhmien järjestämiin koulutustilaisuuksiin, sosiaalisiin tai kulttuuritilaisuuksiin ja vastaaviin tapahtumiin osallistutaan vain esimiehen kirjallisen luvan perusteella. Asiakasyhteistyössä toimivat eivät kuitenkaan tarvitse esimiehen lupaa asiakkaiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistumiselle. Luvan pyytämisen yhteydessä pitää kertoa esimiehelle onko tarkoitus käyttää työaikaa tapahtumaan osallistuessa. Mahdolliset matka- ja majoituskustannukset maksaa aina Hansel.
 2. Saman toimittajan tai muun sidosryhmän järjestämiin tilaisuuksiin ei osallistuta toistuvasti.
 3. Henkilökohtaisia lahjoja vastaanotettaessa vain tavanomaiset liikelahjat tai niihin verrattavat arvoltaan kohtuulliset lahjat ovat hyväksyttäviä. Kaikenlainen korruptio ja lahjonta ovat ehdottomasti kiellettyä.
 4. Tarjouskilpailun aikana ei pääsääntöisesti osallistuta kilpailuun osallistuvien yritysten järjestämiin tilaisuuksiin, ei hyväksytä niiden esittämiä kutsuja eikä vastaanoteta muita lahjoja kuin mahdollisia joulutervehdyksiä.
 5. Hanselissa on käytössä tapahtuma- ja lahjalista, johon työntekijän on lisättävä tiedot tapahtumista ja vastaanotetuista lahjoista, jotka ovat arvoltaan 15 euroa tai enemmän. Merkinnät listaan tulee laittaa heti kun lupa osallistumiseen on saatu tai lahja vastaanotettu.
 6. Työntekijämme eivät saa käyttää työtehtävissään saamiaan tietoja hyväkseen tavoitellakseen henkilökohtaista etua, eivätkä saa kertoa tällaista tietoa eteenpäin. Suojaamme toimittajiemme ja asiakkaidemme liikesalaisuuksia.

Esteellisyyssäännökset ja rikkomukset

Hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännökset eivät suoraan sovellu Hanselin toimintaan, mutta hallintolain säännöksillä ja niiden tulkinnoilla on kuitenkin yleistä merkitystä hankintatoimessa. Koska valtaosa Hanselin asiakkaista noudattaa hallintolakia, kohdistuu myös Hanseliin odotuksia hallintolain periaatteiden toteuttamisesta. Hansel huomioi toiminnassaan soveltuvin osin myös Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportin (3/2014) suositukset.

Hanselin kannalta esteellisyystilanteita voi syntyä esimerkiksi rekrytointitilanteissa kun työntekijä siirtyy toimittajan palveluksesta Hanseliin. Noudatamme periaatetta, jonka mukaan työntekijän ei tulisi käsitellä edelliselle työnantajalleen, tämän kumppanille tai kilpailijalle kuuluvia asioita heti uuteen tehtävään siirryttyään. Sivutoimiin tarvitaan lupa, jonka myöntää toimitusjohtaja.

Tyypillisin ja yleisin esteellisyyden tilanne syntyy, jos Hanselin asiantuntijan lähiomaisella tai lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä on intressi hankinnassa. Esteellisyysohjeiden mukaisesti työntekijä ei tällöin osallistu kilpailutukseen.

Hanselin asiantuntijat luennoivat säännöllisesti sidosryhmien järjestämissä tilaisuuksissa. Yhtiö suhtautuu myönteisesti siihen, että hanselilaista hankinta-alan osaamista hyödynnetään laajasti sidosryhmien keskuudessa.

Hanselilaiset saattavat nähdä tilanteita, joissa on viitteitä mahdollisista kilpailulainsäädännön rikkomuksista. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi hintojen sopiminen, markkinoiden jakaminen tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Mikäli Hanselin asiantuntija epäilee kilpailulainsäädännön rikkomusta, asia saatetaan yhtiön lakiasiainjohtajan tietoon.

Top